FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER NYCKELKUND.SE

 

1.Omfattning

Dessa allmänna bestämmelser gäller mellan nyckelkund.se, dess ägare Magnidotter AB (org.nr. 556298-1760) nedan kallat ”NK” och hyrestagaren nedan kallat ”kunden” under avtalstiden, vilken räknas från och med femtonde dagen efter NKs ordererkännande. NK förbinder sig att kontakta kunden, så fort de borttappade nycklarna kommit NK tillhanda. Kunden återfår nycklarna kostnadsfritt.

2.Avtalstid, uppsägning och regler om konsumentskydd vid distansavtal

2:1. Konsumentkunder

Detta avtal, som ingicks då beställningen gjordes, gäller under den överenskomna avtalsperioden, räknat från och med femtonde dagen efter NKs ordererkännande. Avtalet skall sägas upp senast 30 dagar före avtalstidens utgång genom att skriftligen kontakta NKs kundtjänst. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader i sänder. Kunden har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). För att ångerfristen skall göras gällande skall skriftligt meddelande på www.nyckelkund.se lämnas till NK senast 14 dagar efter NKs beställningsbekräftelse (gäller endast konsumentavtal).

2:2. Företagskunder

Detta avtal, som ingicks då beställningen gjordes, gäller under den överenskomna avtalsperioden. Avtalet skall sägas upp skriftligen senast två månader före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader i sänder. NK har dock rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om kunden missbrukar tjänsten eller hanterar registrerade säkerhetsbrickor grovt vårdslöst.

3.Personuppgifter och sekretess

Den information kunden lämnar till NK utlämnas av NK till tredje part endast när det bedöms nödvändigt för utförandet av avtalad tjänst. Informationen behandlas enligt gällande datalagstiftning. Kunden är införstådd med att NK behandlar personuppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla tjänsten och administrera detta avtal samt för den verksamhet som kunden har samtyckt till.

4.Korrekta uppgifter

Kunden skall till NK löpande uppge korrekta uppgifter (namn, adress, e-post, personnummer). NK har inget ansvar gentemot kunden om denne vid registrering lämnar information som är ofullständig, felaktig eller vilseledande. Orderleverans och retur av nycklar till kund sker till den adress som skatteverket har registrerat på personnummer alt. organisationsnummer, detta för att försvåra bedrägerier.

5.Pris och villkor för betalningen

För NKs tjänst utgår en årlig avgift som för avtalets första tolv månader fastställs vid orderbekräftelsen. Priserna regleras efter konsumentprisindex. Om NK säger upp avtalet i förtid på grund av kundens missbruk av tjänsten eller grova vårdslöshet enligt punkten 2 ovan, återbetalas inte debiterad avgift till kunden för den tid under vilken avtalet skulle ha varit gällande utan förtida uppsägning. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

6.Ansvar och force majeure

Utöver de åtaganden som NK ikläder sig enligt detta avtal, svarar NK inte för någon förlust, skada eller följdskada, direkt eller indirekt, som drabbar kunden vid förlust av säkerhetsbrickor. NK är befriad från sina i dessa allmänna bestämmelser angivna skyldigheter i händelse av force majeure.

7.Överlåtelse av rättigheter

NK har rätt att utan kundens samtycke överlåta samtliga eller delar av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa villkor. Vid eventuell överlåtelse kommer NK informera om vem som efter överlåtelsen har övertagit rättigheterna eller skyldigheterna. Kunden äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.